Xuân Tráng Sĩ

 

Tráng sĩ hãy ngâm câu:

 

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”.

 

Cũng bởi vì:

 

Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi,
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà.
Thái Bình Dương lấp lánh san bằng sầu nhục tủi,
Lấy máu đào rửa sạch máu yêu ma.

 

Thế cho nên:

 

Tráng sĩ hãy cùng ta tay cầm tay,
Thu Năm Hồ dốc lại một hồ say
Ðêm Xuân đầu với rượu hồng pháo nổ
Hãy vui cho đỡ buồn xa đất tổ.

Rồi ngày mai, từ ngày mai.

Lý tưởng Việt như trời Xuân sáng tỏ,
Chép sử Việt ánh dương phơi máu đỏ
Tráng sĩ cầm thanh gươm của ông cha,
Phấn hồn xưa giết giặc đòi lại nhà.


Tráng sĩ hãy lên:


Những xâm lược, bóc lột hại sinh linh.
Những buôn dân bán nước cầu tư vinh.
Hãy giết sạch chớ gờm tay sợ ác.
Cho trong trắng nòi con Hồng cháu Lạc.

 

Rồi ngày kia:

 

Một ngày kia Thắng Nghĩa ca
Sẽ vang lừng đây đó quốc gia.

 

Và lúc đó:


Tráng sĩ sẽ lại cùng ta
Ta cầm tay cùng hát câu
Sát Thát Bình Ngô của ông cha từ thuở nọ.

“Ðoạt sáo Chương Dương độ
Cầm hồ Hàm Tử Quan”

Súng nổ ran
Phảo nổ ran
Cùng hân hoan.

 

Liễu Châu 4821 T.V
X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )

@Huyết Hoa