2018

 

NTHF xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của qúy vị Mạnh Thường Quân.

NTHF is grateful to our philanthropists for their donation and support.

 

 

Năm 2018

Year 2018

 Ngày

Date

Type

Số tiền

Amount

Ông Bà Phạm Q. Hiệp (VA)

12/18/17 check $500
Ông Bà Hoàng Tân (San Jose, CA) 1/9/2018 check $100
Dr. Bùi Minh Phương (MA) 12/15/17 check $500
Bascom Pharmacy, LLC (San Jose, CA) 1/7/18 check $500

Mạnh Thường Quân của buổi Gây Quỹ 12/22/2017 (San Jose, CA)

     
Ông Bà Hoàng T Sơn      
Cô Nguyễn Ái Liên      
Ông Nguyễn Quý      
Ông Trần Đệ      
Ông Phạm Đào      
Ông Nguyễn Thế      
Cô Minh Ngọc      
Ông Hà Trọng Đoan      
Ông Vũ Cao Châu      
Ông Lâm Nghiệp      
Ông Võ Hân      
Ông Nguyễn Văn Ngọc      
Ông Phạm X. Thương      
Ông Đoàn Lập      
       
Tộng cộng gây quỹ 12/22/17 (San Jose, CA)   cash $1,131
Ông Bà Lê Thứ An (Houston, TX) 12/22/17 pledged $700
Ông Bà Nguyễn Thế Điệp (San Jose, CA) 1/9/2018 cash $100
Ông Bà Võ Hân (San Jose, CA) 1/9/2018 cash $100
Ông Bà Trần Lợi (CA) 2/22/2018 cash $100
Nhà văn Linh Vang (Seatle)     $700
Nguyễn Thu Hương (Santa Ana, CA)     $700
       
       
       
       
       
Tổng cộng      

 

 

 

 

Số khai thuế liên bang: EIN 20-3517486

Federal Tax Identification: EIN 20-3517486

 

 

Liên lạc: nthf@nguyenthaihocfoundation.org

Contact: nthf@nguyenthaihocfoundation.org